Sidväg:


Life saving rules

KAEFER har en uppsättning av livräddande regler (LSR). De har skapats för att öka medvetenheten om regler och vissa kritiska risker som KAEFER har i sina respektive verksamheter. Om dessa regler hade följts i branschen hade många liv kunnat räddas.

 

1. Arbete på höjd

Skydda dig själv mot fall vid arbete på höjd

 • Jag inspekterar min fallskyddsutrustning före användning. ​
 • Jag säkrar verktyg och hanterar material säkert för att förhindra fallande föremål. ​
 • Jag är säkrad vid godkända fästpunkter till 100% när jag är utanför skyddade områden.​
 • Jag arbetar aldrig ensam när vi arbetar med fallskyddssele med risk för fall.​
 • Räddningsplanen är känd för mig. 

Exempel på incidenter / farliga förhållanden som är relevanta för KAEFER:

 • Ingen inspektion av egen fallskyddsutrustning.​
 • Ingen ”Kompiskoll”​
 • Otillräcklig säkring av verktyg och utrustning vid arbete på höjd.​
 • För låg fästpunkt för fallskydd vilket leder till längre potentiell fallhöjd.​
 • Avsaknad av fallskydd/räcken vid arbete över 2 meters höjd.​
 • Fallande material pga felaktig hantering.
Work at height

2. Säkra lyft

Planera lyftet och säkra området

 • Jag försäkrar att utrustningen och lasten har inspekterats och är ändamålsenliga​
 • Jag använder bara utrustning som jag är kvalificerad för att använda.  ​
 • Jag upprättar och respekterar avspärrningar. ​
 • Jag befinner mig aldrig under hängande last. ​
 • Jag ser till att avspärrningar tas undan när den inte längre behövs. 

Exempel på incidenter / farliga förhållanden som är relevanta för KAEFER:

 • Personer som inte respekterar avspärrningar i samband med pågående lyft.​
 • Användning av utrustning som inte har godkänd besiktning.​
 • Lyftutrustning i dåligt skick.​
 • Felaktig säkring av last.​
 • Otillräcklig utbildning i säkra lyft. ​
 • Inget eller otillräckligt arbetstillstånd förlyft. Inget körtillstånd för motordriven lyftutrustning. 
Safe Lifting

3. Arbetstillstånd

 • Jag har bekräftat om ett arbetstillstånd krävs förarbetet eller inte.​
 • Jag har fått tillstånd att utföra arbetet. ​
 • Jag förstår arbetstillståndet. ​
 • Jag har bekräftat att riskerna har kontrollerats och att det är säkert att arbeta. ​
 • Jag stoppar jobbet för att göra en ny bedömning om förhållanden ändras. 

Exempel på incidenter / farliga förhållanden som är relevanta för KAEFER:

 • Brister i förståelsen av arbetstillståndet eller dess bilagor.​
 • Tillståndets krav har inte uppfyllts. ​
 • Otillräcklig sista-minuten-riskanalys när förhållanden ändras. ​
 • Bristfällig ”överlämning” av arbetstillstånd när ny personal ska arbeta på ett arbete. ​
 • Brister i dialogen innan arbetet gör att man missar viktiga risker. ​
 • Arbetstillståndet hämtas ut utan att ansvarig har inspekterat arbetet på plats.​
 • Arbetstillståndet är inte tillgängligt på plats. 
Work permits

4. Slutet utrymme

 • Jag har ett inträdestillstånd för slutet utrymme.​
 • På tillståndet står det om syrenivån har kontrollerats samt andra applicerbara gaser.​
 • Alla krav för inträdet är uppfyllda.​
 • Inträdesvakten är på plats och har godkänt inträde i det slutna utrymmet​
 • Jag har rätt PPE i gott skick för arbetet.​
 • Jag har fått information om räddningsplanen. ​
 • Jag har fått information om riskanalysen.

Exempel på incidenter / farliga förhållanden som är relevanta för KAEFER:

 • Medarbetare är inte informerade om räddningsplan eller rutiner för utrymning vid larm. ​
 • Medarbetare är inte medveten om inträdesvaktens uppgifter.​
 • Nya medarbetare på arbetet har inte fått en korrekt överlämning av riskanalysen.​
 • Skyltar finns inte på plats. ​
 • Medarbetare går in i det slutna utrymmet utan att alla säkerhetsåtgärder är på plats. ​
 • Brister i dialog eller samarbete med ansvarig för arean/driften angående risker när tillstånd signeras. 
Confined Spaces

5. I skottlinjen

Håll er själva och andra borta frånskottlinjen:

 • Jag ställer mig så att jag undviker:​
 • Föremål i rörelse​
 • Fordon​
 • Tryckstötar eller tryckavlastning​
 • Fallande föremål​
 • Jag sätter upp avspärrning och respekterar andras avspärrning.​
 • Jag vidtar åtgärder för att säkra lösa föremål och rapporterar föremål som skulle kunna falla.

Exempel på incidenter / farliga förhållanden som är relevanta för KAEFER:

 • Dammpartiklar i luften eller kemikaliesprut, i kombination med otillräckligt skydd för ögonen. ​
 • Lösa isolerings delar träffar person när denne demonterar isolering.​
 • Plötsligt oljud från annat arbete i närheten.​
 • Närvaro i område med risk för möjliga fallande föremål.​
 • Avspärrningar respekteras inte eller otillräcklig avspärrning. ​
 • Stark vind i kombination med otillräcklig vädersäkring. 
Line of fire