Rap­por­te­ring till KAE­FERs hjälp­lin­je för upp­fö­ran­de­kod

KAE­FERs Code of Bu­si­ness Con­duct de­fi­ni­e­rar upp­fö­ran­de­reg­ler som gör det möj­ligt för oss som ett glo­balt fö­re­tag att föl­ja lag­be­stäm­mel­ser, re­gle­rings­stan­dar­der och etis­ka prin­ci­per var vi än är verk­sam­ma. Det­ta skyd­dar inte bara våra kun­der, an­ställ­da och sam­häl­let som hel­het, utan bi­drar även till sä­ker­he­ten mot eko­no­misk brotts­lig­het i vårt fö­re­tag.

KAE­FER-grup­pen er­bju­der där­för sina an­ställ­da, af­färspart­ners och kun­der in­ter­na­tio­nellt till­gäng­li­ga ka­na­ler för rap­por­te­ring av över­trä­del­ser mot upp­fö­ran­de­ko­den. All in­for­ma­tion som skic­kas in be­hand­las kon­fi­den­ti­ellt och om så öns­kas ano­nymt.

Hur kan man rap­por­te­ra?

  • Använd KAEFERs hjälplinje för uppförandekod (Webbaserat elektroniskt visselblåsar-system) https://www.bkms-system.com/kaefer
  • Kontakta Huvudkontorets Compliance grupp i Bremen
    Corporate Group Compliance
    Marktstr. 2
    281 95 Bremen
    Tyskland

Ovan nämn­da ka­na­ler är inte lämp­li­ga för rap­por­te­ring av nödsi­tu­a­tio­ner.

Watch the video to learn more about our KAEFER Compliance Helpline: