Karriär

Le­di­ga tjäns­ter

På KAE­FER har våra med­ar­be­ta­re oli­ka ur­sprung, ål­der och er­fa­ren­he­ter. Vi har filialer och projekt runt om i hela landet.

Vi sö­ker all­tid ef­ter fler duk­ti­ga och en­ga­ge­ra­de med­ar­be­ta­re som kan hjäl­pa oss att ut­veck­las. Hos oss finns all­tid plats för kom­pe­ten­ta mon­tö­rer, lär­ling­ar, pro­jekt­le­da­re och ar­bets­le­da­re.

Är du in­tres­se­rad av att bi­dra till KAE­FERs ut­veck­ling el­ler kän­ner du nå­gon som skul­le pas­sa hos oss? Vänligen skic­ka en spon­ta­nan­sö­kan till oss så kon­tak­tar vi dig.

Kontakt HR

Cecilia Andersson

HR Admin
Phone: +46 730 73 87 28

För en spontanansökan, vänligen använd formuläret nedan.

An­sök­nings­for­mu­lär

Fält med ” * ” är obligatoriska och måste fyllas i.