Com­pli­an­ce

Ett fö­re­tag – en kod

Un­der de se­nas­te 100 åren har KAE­FER-an­ställ­da runt om i värl­den ar­be­tat am­bi­tiöst för att ut­veck­la lös­ning­ar av hög kva­li­tet för våra kun­der, ba­se­ra­de på för­tro­en­de och en ge­men­sam upp­sätt­ning vär­de­ring­ar och nor­mer. Vi är stol­ta över vår me­rit­lis­ta som vi­sar att vi le­ve­re­rar vad vi lo­var och ald­rig gör våra kun­der be­svik­na. Un­der 2018 upp­da­te­ra­de vi vår Code of Bu­si­ness Con­duct med sam­ti­da äm­nen som har bli­vit allt vik­ti­ga­re för oss alla. På så sätt sä­ker­stäl­ler vi en stark af­färs­styr­ning.

Vår lång­sik­ti­ga fram­gång hade inte va­rit möj­lig utan vår fö­re­tagskul­tur och vår vär­de­o­ri­en­te­ring som stöds av fa­mil­jeä­gar­na och de­ras arv. För­tro­en­de är grun­den för alla våra ak­ti­vi­te­ter. Vi för­bin­der oss att age­ra på ett så­dant sätt att vi kan upp­rätt­hål­la och in­ten­si­fi­e­ra våra kun­ders, an­ställ­das och ägar­fa­mil­jens för­tro­en­de och lo­ja­li­tet. För­tro­en­de kan bara ut­veck­las om våra hand­ling­ar är för­ut­säg­ba­ra och ba­se­ra­de på kon­se­kvent be­te­en­de – från ar­bets­ta­gar­na på plats hela vägen upp till fö­re­ta­gets högs­ta led­ning. Att ska­pa en mil­jö med för­tro­en­de och kon­ti­nu­er­ligt strä­va ef­ter att be­härs­ka vårt yrke hjäl­per till att un­der­lät­ta verk­lig di­a­log och öm­se­si­digt lä­ran­de. Den kol­li­gi­a­la in­ter­ak­tio­nen hjäl­per oss att ta rätt be­slut i kom­plexa si­tu­a­tio­ner. Till­för­lit­lig­het och re­sul­ta­t­o­ri­en­te­ring hjäl­per oss att över­träf­fa våra för­vänt­ning­ar, och lite blyg­sam­het kom­mer all­tid att hjäl­pa oss att för­bli ro­ta­de och kom­ma ihåg ”The true North”: strä­van ef­ter vårt upp­drag.

Som ett re­sul­tat av ovan är KAE­FER starkt en­ga­ge­rat i risk­han­te­ring och ef­ter­lev­nad, vil­ket vi de­fi­ni­e­rar i en upp­sätt­ning rikt­lin­jer, reg­ler och för­fa­ra­den som är ut­for­ma­de för att för­hind­ra, över­va­ka och lösa be­te­en­den el­ler prax­is som stri­der mot ju­ri­dis­ka, etis­ka och af­färs­mäs­si­ga stan­dar­der.

Vår Code of Bu­si­ness Con­duct går som en röd tråd ge­nom alla våra po­li­cys som är kopp­la­de till KAE­FERs fö­re­tags­mål och vär­de­ring­ar. Den­na kod gäl­ler för alla per­so­ner som be­dri­ver verk­sam­het med el­ler för KAE­FER-grup­pen värl­den över. Det­ta gäl­ler alla våra an­ställ­da, in­klu­si­ve alla led­ningsni­vå­er i KAE­FER-grup­pen samt kon­sul­ter, till­fäl­li­ga an­ställ­da och un­der­le­ve­ran­tö­rer. Ko­den be­skri­ver hur vi age­rar och gör af­fä­rer. Vårt dag­li­ga ar­be­te mås­te föl­ja alla de la­gar, stan­dar­der och rikt­lin­jer kopp­la­de till vårt ar­be­te och vi mås­te age­ra etiskt och rätt­vist samt med är­lig­het, in­tegri­tet och re­spekt.

Det är en­dast om vi alla age­rar i en­lig­het med våra höga stan­dar­der som vi kan möta ut­ma­ning­ar­na och för­änd­ring­ar­na i fram­ti­den samt sä­ker­stäl­la en håll­bar och in­no­va­tiv af­färsmo­dell för kom­man­de ge­ne­ra­tio­ner.

Johan Hellqvist

Chief Financial Officer
Phone: +46 702 57 15 57

Code of Business Conduct